Ürün Güvenliği Epi

Epi
Ürün Güvenliği

TDPAT Ağır Metal İçermez

"Ağır metal" terimi bilimsel bir anlam taşımamaktadır ve kullanılmamalıdır. Ancak, bilim insanı olmayan kişilerce sıkça kullanılanıldığından; metinde bu terime "kurşun, arsenik, cıva, kadmiyum, selenyum, baryum, krom, nikel ve antimuan" elementlerini ifade etmek üzere başvurulmuştur.  Sayılan elementlerden hiç biri, EPI TDPAT katkı maddelerinin herhangi birinde bulunmamaktadır.  Avrupada ve Kuzey Amerikadaki  bağımsız, akredite laboratuvarlar tarafından düzenli olarak analiz edilen örneklerle ilgili raporlar,  TDPAT katkı maddelerinde "ağır metal" bulunmadığını devamlı teyit etmektedir.

"UK Food Standards Agency"  (Birleşik Krallık   Gıda Standartları Dairesi) Vitamin ve Mineral Uzmanları Kurulu, eser elementler üzerinde bir risk değerlendirmesi yapmış ve TDPAT katkı maddelerinde kullanılan bütün geçiş metali tuzlarının aslında bitki ve insanların gelişimi için gerekli eser elementler olduğunu ortaya koymuştur (Kaynakça 1). 

EPI  TDPAT  girdilerinin ve katkı maddelerinin hiç biri, "Agency for Research on Cancer(IARC)" (Uluslararası Kanser Araştırmaları Dairesi) tarafından "kanserojen" olarak sınıflandırılmamaktadır. California eyaleti çevre ve halk sağlığı yönetmeliği, bu konuda dünya üzerinde yürürlükte olan en sert  yönetmeliklerden biridir.  TDPAT  katkı maddeleri, kısaca  "California Proposition 65" olarak anılan California Eyaleti Güvenli İçme Suyu ve Toksik İcra Yasasında (1996), belirtilen düzeylerde maruz kalınması halinde kansere ve üreme sistemi sorunlarına  yol açacağı öngörülen maddeleri içermemektedir. Ayrıca, bu yasa gereğince haklarında  "tehlikeli" uyarısı yapılan maddelerden hiç biri  TDPAT karışımlarında yer almamaktadır.

Üretim Güvenliği

EPI, TDPAT katkı maddeleri kullanılarak yapılacak üretimin iş yerinde yol açabileceği olası tehlikeleri değerlendirmek amacıyla,  bağımsız bir laboratuvarı (Levelton Consultants Ltd.)  katkı maddelerinin ve bunlarla üretilen ürünlerin üretim sırasında işçiler üzerinde yaptığı etkiyi saptamakla görevlendirmiştir. Çalışmanın sonuçları,  havanın ve üretimde kullanılan suyun TDPAT bileşenlerinden kaynaklanan herhangi bir kirlilik içermediğini; fabrika genelinde bu bileşenlere maruz kalınma düzeyinin izin verilen sınırların 101, 102, 103  mertebesinde altında olduğunu göstermiştir. Ayrıca, havada bulunan metal iyonları derişimi son derece düşük olup  "National Institute for Occupational Safety and Health-NIOSH" (Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü),  "Worker's Compensation Board-WCB" (İşçi Tazminatları Kurulu) ve yasalarca öngörülen güvenli düzeylerin hayli altında kalmıştır.

Gıda Maddesiyle Temasa Uygun Olma Özelliği

Çevreyle ilgili yönetmelikler üzerinde uzman olan uluslararası hukuk bürosu Keller ve Heckman LLP,  incelediği TDPAT katkı maddelerinin; " United States Food and Drug Administration (FDA)"  (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) ve "European Union's Safety Committee for Food (EFSA)" (Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurulu) tarafından öngörülen gıda ambalajı güvenliği koşullarına uygun olduğu yolunda görüş bildirmiştir.

TDPAT katkı maddeleri, FDA'nın gıda katkıları yönetmeliğinde doğrudan GRAS (Genelde Güvenli Olduğu Kabul Edilen) maddeler listesinde yer alabildiği gibi, temas ettikleri gıda maddeleriyle  "migrasyon" (bulaşma)  yoluyla etkileşimlerinin kabul edilir düzeyde olduğunu ortaya koyan deneylere de tabi tutulabilmektedir. Bu deneyler sonucunda, katkı maddelerinin "US Federal Food Drug and Cosmetic Act" (ABD Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Ürünleri Yasası) ile yürürlükteki bütün gıda katkıları yönetmeliklerine uygun olduğu kabul edilmiştir.

TDPAT katkı maddeleri, ilgili AB yasaları (EFSA) ve AB'ye üye ülkelerde geçerli "Gıda maddeleriyle temas eden ambalaj malzemeleri"  yönetmeliklerine uygun olup Avrupa'da plastik gıda ambalajı üretiminde kullanılabilir.  TDPAT katkı maddeleri bileşenlerinin çoğu, gıdayla temas eden ambalajlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilmektedir.  Bir kısmının ise belli bir  migrasyon hızı sınır değerinin altında kalması istenir. Yapılan deneyler bunların Avrupa Birliğince yayımlanan Çerçeve Yönergesi  (89/109/EEC) ve  Plastik Yönergesi (2002/72/EC) hükümlerine uygun olduğunu göstermektedir.

Kanada'da gıda maddeleriyle doğrudan temas etmek üzere üretilen tüm ürünler, " Canadian Food Inspection Agency (CFIA)" (Kanada Gıda Tetkik Dairesi) nden onay almak zorundadır. Örneğin,  TDPAT içeren her uygulama için; nihai ürün imalatçısı, gıda maddesiyle temas edecek ürünü kullanıma sunmadan önce CFIA 'ya onaylatmalıdır. Bu tarihe  kadar, TDPAT içeren bazı ürünlerin, aralarında  etlerin ambalajlandığı polistren tepsilerin ve polipropilen çatal-bıçakların da bulunduğu bir kısım uygulamalarda kullanılması onaylanmıştır.  

Kaynakça

UK Food Standards Agency (2003) "Expert Group on Vitamins and Minerals,( Birleşik Krallık   Gıda Standartları Dairesi Vitamin ve Mineral Uzmanları Kurulu) Bölüm 3, Eser Elementler, Risk Değerlendirmesi.